Juridische <span>Informatie</span>

Juridische Informatie

Beheerder

Deze website wordt beheerd door Doelbeleggen. Doelbeleggen is een handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V., ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34.120.836. Doelbeleggen is geregistreerd als beleggingsonderneming met een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht onder nummer 12008646. Doelbeleggen verleent beleggingsdiensten als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur en orderuitvoerder. Doelbeleggen verricht tevens financiële analyses en doet onderzoek op beleggingsgebied.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Doelbeleggen een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Doelbeleggen er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Doelbeleggen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en de verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Doelbeleggen. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Doelbeleggen of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele-)eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet-commerciële privédoeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doelbeleggen niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden en tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Eenieder is verplicht aanwijzingen van Doelbeleggen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht op het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

PERSOONSGEGEVENS
Alle informatie en gegevens die naar Doelbeleggen worden gestuurd via deze website, via e-mail of op andere wijze zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet. Doelbeleggen heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet. Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Doelbeleggen en de met haar verbonden ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving. Binnen Doelbeleggen en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Uw persoonsgegevens zijn naast Doelbeleggen en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar voor speciaal geselecteerde bedrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over producten en diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in het geval van een wettig belang.

U heeft het recht Doelbeleggen en de met haar verbonden ondernemingen, schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn middels een schriftelijk verzoek aan Doelbeleggen.

RISICOBEHEER
Voor beleggingsondernemingen zijn de richtlijnen Bazel II / Pilaar 3 van toepassing. Volgens deze richtlijnen dient het publiek, naast de toezichthouder, geïnformeerd te worden over de solvabiliteit en het samenhangende risicoprofiel van de instelling. Doel hiervan is om de kwaliteit van het risicomanagement te verbeteren. Op basis van de richtlijnen vindt u op deze website relevante informatie over het risicobeheer van Doelbeleggen.

BEDRIJFSGEGEVENS DOELBELEGGEN
Dorpsstraat 34
1182 JE Amstelveen
020-5550055
info@doelbeleggen.nl
https//www.doelbeleggen.nl

FINANCIËLE SOLIDITEIT
Op basis van een Internal Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process (ICLAAP) heeft Velthuyse Mulder Vermogensbeheer de naar haar oordeel relevante risico's die zij als onderneming loopt in kaart gebracht. Tot de geïdentificeerde risico's behoren onder andere het kredietrisico, marktrisico, operationeel en IT-risico, tegenpartij-risico, omgevingsrisico, claim- en reputatierisico en het strategische bedrijfsrisico. Bij de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de impact en de waarschijnlijkheid van deze risico's, rekening houdend met de specifieke omstandigheden intern en extern en de maatregelen die Doelbeleggen heeft genomen om de risico's te beheersen. De beheersmaatregelen bestaan uit uitgebreide interne procedures (AO/IC) en de strategische keuze om geen activiteiten met een hoog risico binnen Doelbeleggen uit te voeren (zoals kredietverlening en/of een omvangrijke eigen beleggingsportefeuille) voor rekening en risico van Doelbeleggen.

Het eigen vermogen is en was in het jaar 2023 toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten, zoals gesteld door De Nederlandsche Bank, te voldoen. Ook is en was het eigen vermogen hoger dan het kapitaalsbeslag berekend op basis van de ICLAAP-analyse. De balanswaarde van het eigen vermogen was per 31 december 2023 € 2.820.754,-. Deze informatie is ontleend aan de jaarrekening 2023 waarbij op 1 maart 2024 een goedkeurende controle verklaring is afgegeven.

WIJZIGINGEN
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024