Duurzaam<span>heid</span>

Duurzaamheid

Duurzaam beleggen (ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen of ethisch beleggen) is een vorm van investeren waarbij de belegger de gevolgen voor mens en milieu meeweegt. (Bron: Wikipedia)

Positieve ontwikkelingen

Door toenemende wet- en regelgeving wordt de toekomst van niet-duurzame en vervuilende bedrijven steeds onzekerder. Een duurzame onderneming met een toekomstgerichte beleidsvoering kan daardoor steeds vaker op steun van beleggers rekenen. De markt voor niet-duurzame bedrijven krimpt en daarmee lijken we de gewenste richting op te gaan.

"Duurzame ontwikkeling houdt in dat de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties de mogelijkheid te ontnemen om in vergelijkbare mate in hun behoeften te voorzien."

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid, of schaarste aan grondstoffen. Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan grondstoffenschaarste ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven minder kunnen produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen verminderen.

Wij beoordelen de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s voor Doelbeleggen op eenzelfde manier als andere risico’s zoals bijvoorbeeld marktrisico’s. Al deze risico's resulteren niet alleen in de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde doelvermogen niet wordt behaald, maar ook in tussentijdse of uiteindelijke verliezen.

Bij iedere belegging kan zich in meer of mindere mate een duurzaamheidsrisico voordoen dat ervoor kan zorgen dat de waarde van een belegging kan dalen. Bij de selectie van een belegging voor Doelbeleggen baseren wij ons op de publiek bekende informatie en beoordelen wij het waarschijnlijke effect van alle risico’s op de beleggingen.

Wij kunnen besluiten om bepaalde beleggingen niet op te nemen als bijvoorbeeld de belegging vanwege al bekende aanzienlijke duurzaamheidsrisico’s die naar verwachting een grote negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen van Doelbeleggen. Na aankoop worden de beleggingen daar doorlopend op beoordeeld.

Als Doelbeleggen na aankoop hoge duurzaamheidsrisico's bij een belegging vaststelt, zullen wij in overleg treden met de fondsmanager om de vastgestelde risico's te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, dan kunnen wij besluiten om de belegging te vervangen door een nieuwe belegging met lagere duurzaamheidsrisico's.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

Doelbeleggen belegt alleen in breed gespreide indextrackers (ETF's) waarvoor op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar is om alle negatieve effecten van beleggingsbeslissingen zoals de duurzaamheidswetgeving dat voorschrijft te kunnen meewegen. Om deze reden houdt Doelbeleggen bij het nemen van beleggingsbeslissingen (nog) geen rekening met alle mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Indien in de toekomst de beschikbaarheid van deze informatie verbetert zullen wij opnieuw beoordelen of wij alle negatieve effecten zoals voorgeschreven door de wet kunnen meewegen bij het nemen van onze beleggingsbeslissingen.

Rendement behalen; zowel financieel als maatschappelijk

Beleggen begint met het stellen van doelen. Financiële doelen maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke doelen. Het één hoeft het ander namelijk niet uit te sluiten.

Als vermogensbeheerder hebben wij de taak om beide doelen nauwkeurig in kaart te brengen. Hoeveel kapitaal wilt u opbouwen, heeft u een duurzaamheidsvoorkeur en zo ja; aan welke duurzaamheidscriteria moet de samenstelling van uw beleggingsportefeuille voldoen?

duurzaamheidsvoorkeuren
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024