<span>Duurzaamheidsbeleid</span>

Duurzaamheidsbeleid

Nog geen duurzame beleggingsproducten

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

Zulke ongunstige gevolgen worden nog niet meegenomen bij beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat op dit moment onvoldoende betrouwbare en beschikbare gegevens hebben om deze ongunstige gevolgen goed te kunnen analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Het komt nu nog regelmatig voor dat dezelfde belegging door verschillende aanbieders van ESG-data verschillend wordt beoordeeld. Daarnaast is er ook nog geen toezicht op deze aanbieders.

Vanzelfsprekend houden wij als lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) de vooruitgang nauwlettend in de gaten. Zodra wij over voldoende betrouwbare data beschikken, zullen ongunstige gevolgen op duurzaamheidsfactoren wel mee gaan wegen in beleggingsbeslissingen.

Duurzaamheidsrisico's

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt door een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering of schaarste aan grondstoffen.

Voorafgaand aan het selecteren van de beleggingen worden de beleggingen getoetst op risico’s zoals marktrisico’s maar ook duurzaamheidrisico’s. Na aankoop worden de beleggingen daar doorlopend op beoordeeld.

Beleggingsbeleid

Bij de samenstelling van uw beleggingsportefeuille is ruime spreiding over zowel beleggingsinstrumenten, sectoren, regio’s als beleggingsstijl het uitgangspunt. Spreiding over verschillende soorten beleggingen, ook wel diversificatie genoemd, zorgt er voor dat het risico op portefeuilleniveau lager is dan wanneer er slechts in één categorie belegd wordt.

Bij de daadwerkelijke invulling van uw portefeuille is een optimale verhouding tussen risico en rendement het uitgangspunt. Vanwege de gewenste spreiding zal uw beleggingsportefeuille nooit 100% bestaan uit beleggingen die duurzaamheid promoten of uit beleggingen die duurzaamheid ten doel hebben.

Uiteraard zullen wij niet voor u beleggingen opnemen waarvan het bij wet verboden is om er in te beleggen, zoals bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Het gaat hier om bedrijven die betrokken zijn bij het maken (van belangrijke onderdelen) van clusterbommen, kernwapens, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens. Daarnaast zullen wij niet beleggen in bedrijven waarvan het bekend is dat zij gebruik maken van kinderarbeid. Ook beleggen wij niet in obligaties van landen of bedrijven waar internationale sancties aan zijn opgelegd door de Verenigde Naties (VN) of door de Europese Unie (EU).

Buiten bovenstaande uitsluitingen houden wij binnen ons beleggingsbeleid vooralsnog niet expliciet rekening met duurzaamheidsfactoren bij de ondernemingen waarin belegd kan worden omdat wij gezien de aard en omvang van onze onderneming niet de mogelijkheid om alle beursgenoteerde bedrijven en producten volledig en betrouwbaar te beoordelen hoe zij scoren op de diverse ESG factoren en wat hun totale ESG score is. Dit heeft onder andere te maken met de data die bedrijven zelf publiceren, wij niet alle toeleveranciers van deze bedrijven kennen c.q. kunnen beoordelen en de verschillen in data van gespecialiseerde ESG dataleveranciers.

Daarnaast kunnen wij op dit moment niet overzien of de hoge kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van ESG data door deze gespecialiseerde ESG dataleveranciers opwegen tegen het verwachte (extra) financieel rendement of verlaging van het risico. Dit betekent ook dat wij bij de selectie van de beleggingen de negatieve gevolgen van de belegging op mens (eerbiediging van mensenrechten, kinderarbeid, sociale en werkgelegenheidszaken), milieu en samenleving (bestrijding corruptie en omkoping) niet concreet kunnen vaststellen en als zodanig integreren in ons beleggingsbeleid.

Bij iedere belegging kan zich in meer of mindere mate een duurzaamheidsrisico voordoen dat ervoor kan zorgen dat de waarde van een belegging kan dalen. De mate waarin dit risico zich kan voordoen is voor ons moeilijk te onderzoeken. Bij de selectie van een belegging kunnen wij ons alleen baseren op de publiek bekende informatie. Het kan echter wel zo zijn dat wij besluiten om bepaalde ondernemingen niet op te nemen vanwege al bekende grote negatieve duurzaamheidsrisico’s omdat deze naar verwachting een te grote negatieve invloed hebben op de waarde van de onderneming. Sommige gebeurtenissen zijn echter nooit te voorzien of te voorkomen.

Als er negatieve gebeurtenis op het gebied van ESG plaatsvindt, is dit nieuwe informatie die dan beoordeeld moet worden. Wij kunnen bij een negatieve gebeurtenis op het gebied van ESG niet aangeven wat precies het negatieve effect is op de waarde van de belegging. Als er bijvoorbeeld sprake is van fraude of slecht bestuur van de onderneming, zal de waarde van de belegging normaal gesproken dalen. Het is echter vooraf niet aan te geven met hoeveel de belegging zal dalen. Op een moment dat er aanwijzingen zijn voor zo een negatieve gebeurtenis, zal de positie in de betreffende belegging worden heroverwogen.

Heroverweging

Wij beoordelen de impact van duurzaamheidsrisico’s op eenzelfde manier als andere markt- en bedrijfsspecifieke risico’s. Deze risico's resulteren niet alleen in de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde doelvermogen niet wordt behaald, maar ook in tussentijdse of uiteindelijke verliezen. Ook als er een lange periode wordt belegd, kan beleggen verlies opleveren.

Als er hoge duurzaamheidsrisico's bij een belegging worden vaststelt, zullen wij in overleg treden met de fondsmanager om de vastgestelde risico's te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, kunnen wij besluiten om de belegging te vervangen door een nieuwe belegging met lagere duurzaamheidsrisico's.

De beoordeling van duurzaamheidsrisico’s zijn in ons bestaande bedrijfsvoering geïntegreerd.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2022