<span>Doel</span>beleggen<br> en <span>Duurzaamheid</span>

Doelbeleggen
en Duurzaamheid

Om te beginnen eerst even officieel

Doelbeleggen bevordert milieu- en/of sociale kenmerken, maar het beleggingsbeleid verbindt zich niet tot duurzame beleggingen in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 (‘SFDR’), noch tot het beleggen in economische activiteiten die volgens de Taxonomieverordening (EU 2020/852) als "ecologisch duurzaam" worden aangemerkt.

Doelbeleggen is hiermee een ‘artikel 8’, of ‘lichtgroen’, product.

We streven daarmee naar een gezondere samenleving, een veiligere leefomgeving en een toekomstbestendige samenleving. Doelbeleggen promoot dan ook sociale en ecologische kenmerken, waarbij wordt geborgd dat de fondsen waarin wordt belegd voldoen aan 'good governance'.

Omdat Doelbeleggen 'lichtgroen' is, dienen we een officieel formulier in te vullen. Hierin geven wij antwoord op vragen als:

  • Wat voor beleggingsstrategie volgen we?
  • Wat zijn de bindende elementen van de beleggingsstrategie die ervoor zorgen dat de duurzaamheidskenmerken/doelstellingen bereikt gaan worden?
  • Hoe zullen de beleggingen worden gealloceerd (hoeveel wordt 'duurzaam' en hoeveel niet)?
  • Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd praktijken van goed bestuur volgen?

    Het 'template' van dit formulier is hetzelfde voor alle partijen. Zo kan het makkelijker worden vergeleken.

Ecologische of sociale kenmerken van Doelbeleggen

Doelbeleggen streeft dus naar een gezondere samenleving, een veiligere leefomgeving en een toekomstbestendige samenleving en doet dat door de tabaksindustrie en overtreders van de UN Global Compact principes uit te sluiten in onze beleggingen.

Beleggingstrategie Doelbeleggen

Doelbeleggen biedt een actief en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijde trackers/fondsen met een optimale verhouding tussen risico en rendement.

Het beleggingsplan wordt gericht op het promoten van milieu- en/of sociale kenmerken. Het Duurzaam Beleggingsbeleid wordt uitgevoerd in het selectieproces van de fondsen en werkt met uitsluitingen.

Doelbeleggen selecteert geen beleggingen waarvan het bij wet verboden is om erin te beleggen, zoals bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van (belangrijke onderdelen van) clusterbommen, kernwapens, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens.

Ook wordt door Doelbeleggen niet belegd in obligaties van landen of bedrijven waar internationale sancties aan zijn opgelegd door de Verenigde Naties (VN) of door de Europese Unie (EU).

Daarnaast beleggen de voor Doelbeleggen geselecteerde trackers/fondsen niet in tabak én worden alleen fondsen geselecteerd die beleggen in ondernemingen die de UN Global Compact Principles overtreden uitsluiten.

UN Global Compact Principles
De UN Global Compact is in 2000 opgesteld en is een initiatief van de Verenigde Naties (VN) om ondernemingen te stimuleren om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel te maken van hun beleid. De VN heeft samen met bedrijven tien gedragslijnen, ook wel principes, opgesteld die als basis gelden voor wereldwijd zakendoen.

Deze tien principes gaan over onderwerpen als mensenrechten, milieu en anti-corruptie.

Goed ondernemingsbestuur
Voor trackers/indexfondsen waarin Doelbeleggen belegt, geldt als eis dat zij voldoen aan ‘good governance’ oftewel goed ondernemingsbestuur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deze bedrijven werknemers goed belonen en geen belasting ontduiken. Doelbeleggen selecteert de trackers/fondsen hierop.

Door dit selectiebeleid strikt toe te passen kan worden voldaan aan de ecologische en sociale kenmerken die het product promoot en hoe het beleid is om na te gaan dat de trackers/indexfondsen waarin wordt belegd voldoen aan ‘good governance’.

Aandeel beleggingen

Het is de verwachting dat 100% van de beleggingen voldoen aan de ecologisch en sociale kenmerken die in het beleggingsplan worden gepromoot. Voor alle beleggingen moeten de ondernemingen waarin wordt belegd zich houden aan goede bestuurspraktijken. Wij beoordelen en controleren dit in ons beleggingsproces.

Monitoring van ecologische of sociale kenmerken

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten of de door Doelbeleggen gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald. Hieronder vindt u de uitsluitingen op fondsniveau:

Methodologieën

Periodiek evalueert Doelbeleggen of de portefeuilles voldoen aan de hierboven beschreven criteria. Mocht blijken dat een fonds niet meer voldoet aan een of meerdere van deze criteria dan wordt zo snel mogelijk naar een alternatief gezocht.

Databronnen en -verwerking
Bij de monitoring en gebruikte methodologieën wordt gebruik gemaakt van data van MSCI, een instituut voor beleggingsonderzoek.

Methodologische- en databeperkingen
De verwachting is dat er geen methodologische- en databeperkingen zijn waardoor de ecologische en sociale kenmerken die Doelbeleggen promoot niet worden behaald.

Due diligence
Doelbeleggen selecteert geen beleggingen waarvan het bij wet verboden is om erin te beleggen, zoals bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens.

Ook wordt door Doelbeleggen niet belegd in obligaties van landen of bedrijven waar internationale sancties aan zijn opgelegd door de Verenigde Naties (VN) of door de Europese Unie (EU).

Daarnaast beleggen de door Doelbeleggen geselecteerde trackers/fondsen niet in tabak én worden alleen trackers/fondsen geselecteerd die beleggen in ondernemingen die de UN Global Compact Principles overtreden uitsluiten.

Door dit selectiebeleid strikt toe te passen kan worden voldaan aan de ecologische en sociale kenmerken die het product promoot en hoe het beleid is om na te gaan dat de fondsen waarin wordt belegd voldoen aan ‘good governance’.

Engagementbeleid
Er wordt door Doelbeleggen geen engagement beleid gevoerd op de sociale en ecologische kenmerken die Doelbeleggen promoot.

Aangewezen referentiebenchmark
Er wordt door Doelbeleggen geen gebruik gemaakt van een benchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken die Doelbeleggen promoot.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024