<span>Belangrijkste voordelen </span> pijler 3 Pensioen

Belangrijkste voordelen pijler 3 Pensioen

Aanvraag pensioenbrochure

De nieuwe wet- en regelgeving voor de toekomstige pensioenopbouw heeft ook de nodige gevolgen voor de pensioenopbouw in de derde pijler. Door de gelijktrekking van de fiscale behandeling van het pensioen in de tweede én derde pijler ontstaat er een substantiële verruiming die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 benut kan worden.

Jaarruimte

De maximale lijfrente-aftrek gaat van 13,3% van de premiegrondslag naar 30%: meer dan een verdubbeling. De nieuwe premiegrondslag wordt echter wel berekend met dezelfde franchise als bij het tweede pijler pensioen, dus deze wijzigt van € 13.646 naar zo’n € 16.300.

Overgangsjaar 2023
Voor de berekening van de jaarruimte 2023 wordt het nieuwe percentage van 30% gehanteerd, echter wordt voor het laatste jaar als aftrek nog 6,27x factor A gebruikt, en de oude fiscale franchise van € 13.646. Dat betekent dat elke werknemer voor het jaar 2023 een extra fiscale jaarruimte heeft.

Jaarruimte berekenen

Uiterste leeftijd opbouw lijfrente

De lijfrente-aftrek is nu nog beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Deze periode is met 5 jaar verlengd, tot 5 jaar na de AOW-ingang.

Inhaalruimte nieuw pensioenakkoord

Ook de inhaal- of reserveringsruimte wordt verder opgetrokken en zelfs fors, naar een maximaal bedrag van € 38.000.- Dit geldt voor iedereen. Momenteel ligt dit rond de € 7.500.- als je nog meer dan 10 jaar van je AOW-leeftijd verwijderd bent. Val je binnen die 10 jaar dan geldt er een maximum van circa € 15.000.-

Het aantal jaar dat ingehaald mag worden, wordt verlengd naar 10 jaar. Dat is nu nog 7 jaar.

Rekenvoorbeeld inhaalruimte

Maximale fiscale ruimte 2022 2023
Jaarruimte € 13.570 € 34.549
Inhaalruimte € 14.978 € 38.000
Totaal € 28.548 € 72.549

Factor A

De factor A staat op het pensioenoverzicht (UPO). De factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen er in dat jaar is opgebouwd bij de werkgever. Dat is belangrijk als er aanvullend pensioen wordt opgebouwd.

Met de factor A kun je uitrekenen of je een deel van je ingelegde premie of eenmalige stortingen kunt aftrekken van je belastbare inkomen in een jaar. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je een tekort aan pensioenopbouw hebt (jaarruimte).

Werknemers die pensioen bij hun werkgever opbouwen, dienen de factor A (vermenigvuldigd met 6,27) in mindering te brengen op de berekende lijfrenteruimte.

Vanaf 2023 wordt deze “6,27 x factor A“ ingeruild voor een bedrag dat gelijk is aan de premie die de werkgever heeft betaald in het voorgaande belastingjaar.

Pensioenopbouw voor de zelfstandige ondernemer

Al jaren horen we dat de zelfstandig ondernemer geen fatsoenlijk pensioen kan opbouwen. Maar met de huidige lijfrente mogelijkheden kan dat eigenlijk prima. Met de beleggingsoplossing van Doelbeleggen kan er aanvullend pensioen worden opgebouwd zonder maandelijkse verplichtingen. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je geld wilt inleggen. Uiteraard moet de inleg wel binnen de fiscale jaar- of inhaalruimte blijven.

Voor zover de maximale hoogte nog als een beperking kon worden gezien, wordt vanaf volgend jaar ruim baan gemaakt om ook deze groep een goed pensioen te kunnen faciliteren. Dat geldt natuurlijk ook voor de DGA.

Aanvullend pensioen opbouwen, uitkeren of uitstellen?

Lees meer
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2023