Schenken aan <span>kind of kleinkind</span>

Schenken aan kind of kleinkind

Brochure aanvragen

Schenken aan de familie, de mogelijkheden:

Als u uw kind of kleinkind financieel een duwtje of zelfs een flinke zet in de rug wilt geven, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hieronder een aantal daarvan. De genoemde bedragen zijn de fiscale tarieven voor 2024 (tussen haakjes telkens de bedragen voor 2023).

1. Alvast een mooi bedrag voor kind of kleinkind

Ieder jaar mag u als ouder(s) een behoorlijk bedrag aan uw kind schenken, zonder dat de fiscus daarbij ook een deel van de koek wil. In 2024 is dat € 6.604 (in 2023 € 6.035). Ook grootouders mogen jaarlijks belastingvrij schenken aan hun kleinkind: € 2.658 (€ 2.418).

Maar in bijzondere gevallen mag u ook meer schenken. Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mag u belastingvrij eenmaal € 31.813
(€ 28.947) schenken.

Het is verstandig om hierbij een schenkingsakte op te maken. Een notaris is daarvoor niet vereist.

2. Schenking op papier

Geen papieren tijger maar een papieren schenking: schenken zonder dat er geld is overgemaakt. De ontvangende partij krijgt het bedrag pas later. Bijvoorbeeld bij overlijden van de schenker. Dit is een mooie manier voor ouders en grootouders om geld over te hevelen naar kinderen en/of kleinkinderen.

Even een rekenvoorbeeld: stel dat een (groot)ouder op papier heeft gezet dat het (klein)kind € 40.000 ontvangt, maar het bedrag pas daadwerkelijk ontvangt bij overlijden van de (groot)ouder.

Er is nu een schuld ontstaan van de (groot)ouder aan het (klein)kind. Daarover moet rente betaald worden: 6 procent jaarlijks, dit percentage is wettelijk vastgelegd.

Uw (klein)kind ontvangt nu jaarlijks € 2.400 aan rente van u. Hierover hoeft geen belasting te worden betaald. In de praktijk benutten (groot)ouders deze mogelijkheid om zo hun vermogen geleidelijk aan te laten krimpen. Het voordeel is dat op deze wijze de erfbelasting voor de (klein)kinderen een stuk minder kan worden in de loop der jaren. Ook wordt zo een aftrekpost in box 3 gecreëerd.

Er zijn wel belangrijke voorwaarden wil dit door de fiscus worden aanvaard. Er dient een notariële akte te worden opgemaakt en de rente moet ook werkelijk ieder jaar worden betaald.

3. Studie betalen voor uw kind

Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, kunt u hem of haar maximaal € 66.268 (€ 60.298) schenken voor een studie. De studie moet dan wel ten minste € 20.000 per jaar kosten. Kosten voor levensonderhoud mag u daarbij rekenen. Voor deze schenking is een notariële akte nodig. U kunt alleen gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling als u nog niet eerder een verhoogde vrijstelling heeft gebruikt, zoals voor een een eigen woning, voor een zelfgekozen doel of voor een studie.

4. Beleggen voor je (klein)kind

Uit alle onderzoeken blijkt dat beleggen historisch gezien meer oplevert dan een spaarrekening. Daarom besluiten steeds meer (groot)ouders om op deze manier een extra pot met geld voor hun (klein)kinderen op te bouwen.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

• Beleggen op naam van uw (klein) kind
• Beleggen op eigen naam

Beide opties hebben hun eigen consequenties. Als u voor een rekening op naam van uw (klein)kind kiest, dan is het geld niet meer van u, maar van uw (klein)kind. Het gevolg daarvan is dat iedere storting op deze rekening een schenking aan uw (klein)kind wordt. Daarover betaalt u, afhankelijk van het bedrag dat u jaarlijks overmaakt, eventueel schenkbelasting. Maar u hoeft dan geen schenk- of erfbelasting meer te betalen over het geld op de rekening. Bij meerderjarigheid op de 18e verjaardag van uw (klein)kind gaat het beheer van de rekening en de beleggingen over naar haar of hem.

Bij een rekening op eigen naam blijft het geld op de rekening uiteraard van u. U heeft dan de volledige zeggenschap over de rekening, ook na de 18e verjaardag van uw (klein)kind. Wanneer u later het geld of de aandelen aan uw (klein)kind schenkt, betaalt u schenkbelasting over het gehele bedrag, stortingen plus rendement.

Lees ook: Beleggen kinderbijslag

De kinderbijslag stopt in Nederland als een kind 18 jaar oud wordt. Dat betekent doorgaans niet dat u als ouder geen kosten meer heeft als het gaat om zoon- of dochterlief. Hoe kunt u nu al rekening houden met de financiële uitdagingen die dan op u afkomen?

Beleggen kinderbijslag
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024